RBV
linje
På gång
linje
Har hänt
linje
Hyr ett tåg !
linje
Om föreningen
linje
Trafikavdelningen
linje
Maskinavdelningen
linje
Bli medlem !
linje
Tidning
linje
Fordon
linje
Historia
linje
Försäljning
linje
Kontakta oss
linje

 

Stadgar för Roslagsbanans Veterantågsförening

Stadgar antagna vid årsmötet 2005

§ 1 Syfte
1. Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV), i fortsättningen benämnd föreningen, är en ideell förening vars huvuduppgift är att bevara äldre rullande materiel från Roslagsbanan och bedriva utfärds- och chartertrafik med detta materiel på densamma.

§ 2 Föreningens firma
1. Föreningens firma får tecknas av kassören och ordföranden var för sig eller två ledamöter gemensamt i förening.

§ 3 Medlemskap
1. Medlemskap i föreningen kan erhållas av var och en som erlägger fastställd medlemsavgift.
2. Familj kan teckna gemensamt medlemskap till fastställd avgift. Familjemedlemskap berättigar till ett exemplar av föreningens tidskrift eller meddelanden per medlemskap.
3. Ständigt medlemskap kan erhållas av var och en som vid samma tillfälle erlägger tjugofem årsavgifter.
4. Som medlemmar räknas alla som har erlagt fastställd medlemsavgift för innevarande år, är ständiga- eller hedersmedlemmar och även familjemedlemmar om familjemedlemskap är tecknat. Medlemmar äger rätt att kostnadsfritt deltaga vid medlemsutfärder samt medlems- eller aktivitetsmöten om ej annat anges. Medlemmar äger även rätt att deltaga och rösta vid årsmöten och övriga föreningsmöten avsedda för samtliga medlemmar samt att engagera sig som funktionärer inom föreningen. Fullt betalande medlem får även föreningens medlemsutskick.
5. Medlem har att följa föreningens stadgar.
6. Person som gjort sig förtjänt därav, kan av styrelsen utses till hedersmedlem. Styrelsens beslut skall vara enhälligt. Hedersmedlem åtnjuter ständigt medlemskap och behöver ej erlägga medlemsavgift.

§ 4 Upphörande av medlemskap
1. Medlem som ej erlagt årsavgift före den 1 mars anses ha utträtt ur föreningen.
2. Medlem, även hedersmedlem, som uppenbart skadar eller motarbetar föreningen eller dess syfte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Före sådant beslut skall vederbörande beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning är definitivt och med omedelbar verkan.
3. Medlem som har blivit utesluten enligt § 4:2 eller som utträtt ur föreningen, äger ej återfå till föreningen inbetalt kapital eller annan till föreningen donerad egendom. Sådan medlem äger ej heller rätt att återinträda i föreningen utan styrelsens godkännande.

§ 5 Föreningsstyrelse
1. Styrelsen utses av årsmötet.
2. Styrelsen består av ordförande, kassör samt minst tre ledamöter. Vid det första styrelsemötet efter årsmötet skall styrelsen konstituera sig. Detta styrelsemöte bör ligga i direkt anslutning till årsmötet. Dock skall ordförande och kassör väljas enskilt på årsmötet. Dessa väljs på två år och skall väljas om vart annat med ordförande år ett och kassör år två. Övriga styrelseposter väljs på ett år. Minsta antal suppleanter bör vara två.
3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande. Sammanträde skall alltid hållas då minst hälften av ledamöterna begärt detta. Styrelsen skall ha minst fyra ordinarie möten per verksamhetsår.
4. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
5. Styrelsen är under tiden mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ.
6. Styrelsen kan organisera arbete i avdelningar eller arbetsutskott (AU) som verkar under styrelsen. Styrelsen beslutar graden av självständighet. Vidare utser styrelsen avdelningens chef respektive AU:s sammankallande. AU bör bestå av minst två personer varav en sammankallande. AU skall redovisa verksamheten vid styrelsemötena.
7. Styrelseledamot får ej deltaga i val av revisor, valberedning eller i beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

§ 6 Årsmöte
1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
2. Årsmötet bör hållas under första kvartalet, dock senast före april månads utgång.
3. Vid årsmötet har endast närvarande medlemmar rösträtt. Omröstning sker öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal vid omröstning enligt § 6:6:3-16 skiljer lotten. I övrigt har föreningens ordförande utslagsrösten. 
4. Årsmötet är beslutsför under förutsättning att det är behörigen utlyst.
5. På årsmötet får beslut endast fattas i frågor som omnämnts i kallelsen.
6. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Presentation av styrelsens val av mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen och balansräkningen för det närmast föregående verksamhetsåret
8. Föredragning av revisionsberättelsen för det närmast föregående verksamhetsåret
9. Fråga om fastställande av balansräkningen
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
11. Presentation av kommande års budget
12. Val av föreningsordförande eller kassör
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsesuppleanter
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
16. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter
17. Behandling av propositioner till årsmötet
18. Behandling av motioner till årsmötet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

§ 7 Extra årsmöte
1. Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar fodrar detta skriftligen.
2. Extra årsmöte får endast behandla de frågor som extra årsmötet utlysts på.
3. Vid extra årsmöte skall följande dagordning gälla:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Presentation av styrelsens val av mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om extra årsmötet är behörigen utlyst
7. Ärenden varpå extra årsmötet utlysts
8. Mötets avslutande
4. Vid extra årsmötet har endast närvarande medlemmar rösträtt. Omröstning sker öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal vid omröstning enligt § 7:3:3-6 skiljer lotten. I övrigt har föreningens ordförande utslagsrösten.
5. Extra årsmötet är beslutsför under förutsättning att det är behörigen utlyst.

§ 8 Kallelse
1. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt dagordning och övriga möteshandlingar såsom propositioner, motioner, resultat och balansräkning, budget samt verksamhetsberättelse med eventuella bilagor.
2. För kallelse till extra årsmöte gäller samma regler som för kallelse till ordinarie årsmöte enligt § 8:1.

§ 9 Protokoll
1. Vid styrelsesammanträde, årsmöte och extra årsmöte skall protokoll föras.

§ 10 Motioner
1. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

§ 11 Räkenskaper
1. Föreningens räkenskaper räknas per kalenderår.

§ 12 Förvaltning
1. Styrelsen skall för det gångna året avge årsredovisning, omfattande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

§ 13 Revision
1. Föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer som väljs av årsmötet på ett år. För revisorerna utses vardera en revisorssuppleant.
2. Styrelsen skall till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, protokoll, räkenskaper och övriga handlingar senast den 1 februari.
3. Revisorerna skall avge sin berättelse 6 veckor före årsmötet.

§ 14 Valberedning
1. Föreningens valberedning, bestående av tre ledamöter, väljs på årsmötet på ett år.
2. Valberedningen skall till årsmötet uppgöra förslag för de val som skall företagas enligt §6:6:12-16.

§ 15 Allmänna bestämmelser
1. Materiel som är medlemmarnas egendom men som disponeras av föreningen får förvaras i föreningens lokaler och användas av föreningen endast efter godkännande från styrelsen eller av respektive avdelnings ansvarige eller motsvarande. Föreningen ansvarar ej för sådan utrustning. Upphör materielens ägares medlemskap i föreningen skall han snarast ombesörja att materielen flyttas från föreningens lokaler, i annat fall övergår detsamma i föreningens ägo 6 månader efter utträdet.

§ 16 Stadgeändringar
1. Ändringar av dessa stadgar sker genom beslut på två, på varandra följande, ordinarie årsmöten, varvid 2/3 majoritet erfordras på varje möte.
2. Förslag till stadgeändringar skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
3. Förslag till stadgeändringar skall tillsändas medlemmarna som bilaga till kallelsen till årsmötet.

§ 17 Upplösning av föreningen
1. För upplösning av föreningen erfordras beslut med 4/5 majoritet på två, på varandra följande, ordinarie årsmöten samt ett extra årsmöte hållet tidigast två månader efter det senare ordinarie årsmötet.
2. Vid upplösning av föreningen skall i första hand tillses att fordonen bevaras på ett betryggande sätt. Detta sker primärt genom att spårvägsmuseet tar hand om fordon, övrigt materiel såsom verktyg, inventarier och annat lösöre samt föreningens ekonomiska tillgångar efter eventuella avvecklingskostnader. Kan så ej ske skall en annan organisation utses som på ett betryggande sätt kan garantera fordonens fortlevnad. Föreningens samtliga tillgångar skall då medfölja fordonen om det anses behövligt, i övrigt fördelas dessa enligt följande. Om fordonen ej låter sig bevaras, försäljs dessa och vinsten samt föreningens tillgångar används för att främja de organisationer, främst ideella föreningar, som har som mål att, bland annat, bevara f.d. roslagsbanefordon. I detta fall beslutar det sista årsmötet om fördelningen av tillgångar och inventarier samt övrigt lösöre.